Regulamin

ZAMOY 4-6 MARCA 2020

Regulamin

§1. Organizator

1. Organizatorami XVII Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” są II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
przy ul. Ogrodowej 16, Fundacja TEAM Teatrikon z siedzibą w Lublinie,
przy ul. Złotej 3 oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY przy ul. Ogrodowej 16 zwani dalej “Organizatorami”.

§2. Adresaci

1. Zapraszamy do Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” uczniów szkół średnich
z województwa lubelskiego i Lublina.

§3. Założenia programowe

1. Warunkiem udziału jest wypełnienie i nadesłanie Karty Zgłoszeniowej (dostępnej na naszej oficjalnej stronie internetowej https://zamoy.lublin.pl/zwierciadla/)
w formie Formularza Google lub wersji papierowej.
(Preferujemy zgłoszenia drogą internetową, jednak w przypadku zgłoszeń papierowych, prosimy o nadesłanie maila z informacją potwierdzającą wysłanie zgłoszenia pocztą, na adres zwierciadla.lublin@gmail.com).
2. Uczniowie przygotowują spektakl o dowolnej tematyce, który zostanie oceniony przez Jury konkursu, powołane przez Organizatorów.
3. Każda grupa powinna posiadać przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna odpowiedzialnego za nią w czasie trwania Spotkań.
4. Zespół ma maksymalnie 10 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii.
5. Łączny, nieprzekraczalny czas prezentacji to 30 minut. (W przypadku rażącego przekroczenia czasu podanego w Karcie Zgłoszeniowej przyznane zostaną punkty karne.)
6. W szczególnych okolicznościach organizatorzy mogą przedłużyć ten czas
na wyraźną prośbę grupy, jeśli zostanie przedstawiony materiał video.
7. Uczestnicy powinni wziąć czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach programowych.
8. O terminie występu informacja zostanie podana przez młodzieżowych opiekunów oraz dodatkowo harmonogram występów zamieszczony będzie na naszej oficjalnej stronie internetowej https://zamoy.lublin.pl/zwierciadla/
9. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§4. Kryteria oceny

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatorów.
Jury przy ocenianiu będzie brało pod uwagę:

1. Poziom zdolności aktorskich uczestników konkursu.
2. Dostosowanie tematyki spektaklu do wieku i ogólnie pojętych zainteresowań młodzieżowego grona odbiorców (tzw. “prawdziwość przekazu”).
3. Adaptację scenariusza (tekstów mówionych) do warunków spektaklu i jej wpływ na płynność i wyrazistość przekazu (bądź zasadność braku tekstu).
4. Stopień samodzielności w przygotowaniu spektaklu (grupa była prowadzona przez profesjonalistę, czy spektakl przygotowali uczniowie samodzielnie).
5. Sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej.
6. Autorstwo reżyserii i scenariusza (czy spektakl był reżyserowany przez opiekuna czy ucznia, scenariusz jest autorski- napisany na potrzeby grupy, czy też sięgnięto po gotowy tekst)
7. Zasadność zastosowania danych środków w przedstawieniu.
8. Ogólny wyraz artystyczny.

§5. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Ocena przedstawień dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.
2. Nagrodą główną konkursu jest Statuetka Zwierciadeł oraz nominacja do reprezentowania regionu w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”.
3. Organizatorzy mają prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce
w konkursie.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagrody
ani nie udzielają gwarancji jej jakości.
5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6. Na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród konieczna jest obecność przynajmniej jednego przedstawiciela grupy. W innym wypadku Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody i przekazania jej kolejnej grupie, zgodnie z punktacją Jury.

§6. Terminy i zasady organizacji

1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lutego 2020 r. i jest to termin nieprzekraczalny.
2. Przegląd odbędzie się w dniach 4-6 marca 2020 r. i zakończy się Wielkim Finałem, na którym przedstawione zostaną wyniki konkursu. Wymagana jest obecność całej grupy, bądź jej przedstawiciela.
3. Wszyscy uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na:
a. nieodpłatną publikację swojego wizerunku, mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631
z późn. zm.). Udział w konkursie oznacza zgodę na dokumentację oraz publikację fotograficzną z imprezy w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie
b. przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia XIV Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych.

1. O odstąpieniu od konkursu należy poinformować organizatorów do 2 tygodni przed jego rozpoczęciem.