Konkurs fotograficzny oraz plastyczny

Twoją pasją jest fotografia? A może jesteś uzdolniony plastycznie? A może po prostu chcesz podzielić się z kimś swoimi pracami? Jeżeli tak, masz do tego idealną okazję! Możesz ukazać i sprawdzić swoje zdolności artystyczne poprzez udział w konkursie fotograficznym lub plastycznym.
Konkurs jest adresowany do kreatywnych, twórczych ludzi z liceum i gimnazjum, którzy chwycą za odpowiedni sprzęt i narzędzia, aby zmierzyć się z tematem „Świat Teatru”. Prace oceni profesjonalne jury.
Termin nadsyłania prac upływa 27 lutego 2015 r.
Regulamin konkursu:  Regulamin-konkursu

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Zapisy na XII Edycję Zwierciadeł

Zapraszamy grupy teatralne do zapisywania się na XII Edycję Zwierciadeł:

Przed wypełnieniem i wysłaniem formularza prosimy zapoznać się z Regulaminem:

Regulamin

§1. Organizator

 1. Organizatorami XII Spotkań Teatralnych Zwierciadła” są II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,
  przy ul. Ogrodowej 16 oraz Fundacja TEAM Teatrikon z siedzibą w Lublinie,
  przy ul. Lwowskiej 12, zwani dalej “Organizatorami”.

§2. Adresaci

 1. Zapraszamy do Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego i Lublina.

 §3. Założenia programowe

 1. Warunkiem udziału jest wypełnienie i nadesłanie Karty Zgłoszeniowej, która dostępna jest na naszej oficjalnej stronie internetowej zwierciadla.lublin.pl w formie Formularza Google oraz wersji papierowej.

(Preferujemy zgłoszenia drogą internetową, jednak w przypadku zgłoszeń papierowych, prosimy o nadesłanie maila z informacją potwierdzającą wysłanie zgłoszenia pocztą, na adres zwierciadla.lublin@gmail.com)

 1. Uczniowie przygotowują spektakl o dowolnej tematyce, który zostanie oceniony przez Jury konkursu, powołane przez Organizatorów.

 2. Każda grupa powinna posiadać przynajmniej jednego pełnoletniego opiekuna odpowiedzialnego za nią w czasie trwania Spotkań.

 3. Zespół ma maksymalnie 10 minut (łącznie) na montaż i demontaż scenografii.

 4. Łączny, nieprzekraczalny czas prezentacji to 30 minut. (W przypadku rażącego przekroczenia czasu podanego w Karcie Zgłoszeniowej przyznane zostaną punkty karne.)

 5. W szczególnych okolicznościach organizatorzy mogą przedłużyć ten czas na wyraźną prośbę grupy, jeśli zostanie przedstawiony materiał video.

 6. Uczestnicy powinni wziąć czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach programowych.

 7. O terminie występu informacja zostanie podana przez młodzieżowych opiekunów oraz dodatkowo harmonogram występów zamieszczony będzie na naszej oficjalnej stronie internetowej zwierciadla.lublin.pl

 8. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§4. Kryteria oceny

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatorów. Jury przy ocenianiu będzie brało pod uwagę:

 1. Poziom zdolności aktorskich uczestników konkursu.

 2. Dostosowanie tematyki spektaklu do wieku i ogólnie pojętych zainteresowań młodzieżowego grona odbiorców (tzw. “prawdziwość przekazu”).

 3. Adaptację scenariusza (tekstów mówionych) do warunków spektaklu i jej wpływ na płynność i wyrazistość przekazu (bądź zasadność braku tekstu).

 4. Stopień samodzielności w przygotowaniu spektaklu (grupa była prowadzona przez profesjonalistę, czy spektakl przygotowali uczniowie samodzielnie).

 5. Sposób zagospodarowania przestrzeni scenicznej.

 6. Autorstwo reżyserii i scenariusza (czy spektakl był reżyserowany przez opiekuna czy ucznia, scenariusz jest autorski- napisany na potrzeby grupy, czy też sięgnięto po gotowy tekst)

 7. Zasadność zastosowania danych środków w przedstawieniu.

 8. Ogólny wyraz artystyczny.

§5. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Ocena przedstawień dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.

 2. Nagrodą główną konkursu jest Statuetka Zwierciadeł oraz nominacja do reprezentowania regionu w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła”.

 3. Organizatorzy mają prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.

 4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości.

 5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 6. Na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród konieczna jest obecność przynajmniej jednego przedstawiciela grupy. W innym wypadku Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody i przekazania jej kolejnej grupie, zgodnie z punktacją Jury.

§6. Terminy i zasady organizacji

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2015 r. i jest to termin nieprzekraczalny.

 2. Przegląd odbędzie się w dniach 11-13 marca i zakończy się Wielkim Finałem, na którym przedstawione zostaną wyniki konkursu. Wymagana jest obecność całej grupy, bądź jej przedstawiciela.

 3. Wszyscy uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na:

  1. nieodpłatną publikację swojego wizerunku, mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Udział w konkursie oznacza zgodę na dokumentację oraz publikację fotograficzną z imprezy w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie

  2. przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przeprowadzenia XII Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych.

[wpgform id=’49’]